Hantering av arbetsskada – tips och information

07 februari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

En arbetsskada kan inträffa i alla yrken och på alla arbetsplatser, oavsett om man jobbar inom kontor, bygg, sjukvård eller tillverkningsindustrin. Att snabbt identifiera och korrekt hantera en arbetsskada är essentiellt för både den drabbades välbefinnande och för att säkerställa korrekt process för eventuella ersättningar och åtgärder. I denna artikel kommer vi att gå igenom viktiga aspekter av arbetsskador, vad de innebär, hur de bör rapporteras och vad som kan göras för att förebygga dem.

Vad är en arbetsskada?

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som uppkommit till följd av arbetsutförande eller arbetsmiljön. Detta kan inkludera olyckor som inträffar under arbetstid, skador som kommer från repetitiva rörelser eller belastningar, och till och med psykiska skador orsakade av stress eller hotfull miljö. Det är arbetsgivarens ansvar att skapa en säker arbetsplats och att vidta åtgärder för att förhindra att arbetsskador uppstår. Men även den anställda har ett ansvar att följa säkerhetsföreskrifter och rapportera potentiella risker.

Hur hanterar man en arbetsskada?

Omedelbara åtgärder vid arbetsskada

Det första steget vid en arbetsskada är att ge första hjälpen och, vid behov, tillkalla yrkesmedicinsk vård. Därefter ska skadan rapporteras till arbetsgivaren, som i sin tur har skyldighet att dokumentera och rapportera skadan vidare till försäkringsbolag och myndigheter, såsom Arbetsmiljöverket. För att en skada ska klassas som arbetsskada krävs det oftast att man som drabbad kan styrka att skadan har samband med arbetet. Dokumenterat underlag från läkare eller annan medicinsk personal kan vara avgörande för att styrka detta.

arbetsskada

Långsiktiga åtgärder

Efter vidtagande av akuta åtgärder, är det viktigt att se över arbetsplatsens rutiner och säkerhetsföreskrifter. Detta innebär ofta en utvärdering av olycksorsaken och en riskanalys för att förhindra att liknande skador inträffar i framtiden. Arbetsgivaren bör arbeta nära tillsammans med skyddsombud och den anställda för att utveckla en plan för återgång till arbete.

Förebyggande av arbetsskador

Arbetsmiljö och rutiner

En god arbetsmiljö är avgörande för att minska risken för arbetsskador. Detta inkluderar fysiska åtgärder som ergonomiska arbetsstationer och skyddsutrustning, men även organisatoriska såsom rutiner för arbetssätt och pauser. Det krävs även att personalen får den utbildning och information som krävs för att kunna jobba säkert och hälsofrämjande.

Hälsa och ergonomi

För att minska risken för överbelastning och liknande arbetsskador bör arbetsgivaren tillhandahålla utbildning i ergonomi och goda arbetsställningar. Dessutom kan regelbunden träning och friskvårdsaktiviteter vara en del i ett företags arbete för att förbättra de anställdas fysiska förutsättningar och förebygga skador.

Ersättning vid arbetsskada

Om olyckan är framme och du drabbas av en arbetsskada är det viktigt att veta att det finns system för ersättning och rehabilitering. Arbetsgivaren är ofta försäkrad för att täcka kostnader associerade med arbetsskador och arbetstagare kan ha rätt till ersättning från sin arbetsgivares försäkring. I Sverige är det vanligt att arbetsgivare har en försäkring hos AFA Försäkring, vilken specifikt täcker arbetsskador.

Fler nyheter

14 januari 2024

Fakta om Saturnus